ภาษาอังกฤษทั่วไป

หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว 

 

ด้านไวยากรณ์และคำศัพท์ ได้รับการออกแบบมาให้สอนและอธิบายอย่างละเอียด

โดยครอบคลุมทักษะที่จำเป็นต่อการสื่อสารทั้งสี่ด้าน 

 

การพูด การฟัง การอ่านและการเขียนได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ หลักสูตรนี้รวมวิธีการสอนภาษาแบบดั้งเดิมเข้าให้กับวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพได้อย่างลงตัว