โครงสร้างหลักสูตร

เลือกเรียนจากหลักสูตร 8 ระดับมาตรฐาน พร้อมด้วยภาษาอังกฤษธุรกิจ 

1 เลเวล = 9 บทเรียน (27 เนื้อหาหลัก)

1 เลเวล= 85 ชั่วโมง เรียนรู้

 

หลักสูตรของเราประกอบด้วย

●คลาสเรียนสนทนา พูดภาษาอังกฤษได้จริง สื่อสารได้คล่องและเป็นธรรมชาติ

●คลาสเรียนติวเข้ม ฝึกครบ 4 ทักษะ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

●คลาสโซเชียล ใช้ภาษาอังกฤษจริงนอกห้องเรียน ผ่านกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนรู้สึกสนุกสนานทุกครั้งเมื่อร่วมทำกิจกรรม